Zgłoszenie narodzin dziecka

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia (kartę sporządza szpital) w Urzędzie Stanu Cywilnego w mieście, w którym dziecko przyszło na świat. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani ojciec albo matka. W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie mogą spełnić tego obowiązku, zgłoszenia urodzenia może dokonać pełnomocnik, np. babcia lub dziadek. Ważne, żeby posiadał pisemne pełnomocnictwo do zarejestrowania dziecka ze wskazaniem imienia dziecka oraz swój dowód osobisty. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w USC w terminie do 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, kierownik USC sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu (czyli po fakcie). Ponadto kierownik USC wybiera dziecku imię – również z urzędu, z adnotacją zamieszczoną w akcie o wyborze imienia z urzędu (art. 56 ust. 2 ustawy).
Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, powinna mieć przy sobie:
| gdy rodzice są małżeństwem:
- dokumenty tożsamości rodziców
- odpis skrócony aktu małżeństwa
| gdy matka jest panną:
- dokument tożsamości matki
- odpis skrócony aktu urodzenia matki
| gdy matka jest rozwiedziona:
- dokument tożsamości matki
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
| gdy matka jest wdową:
- dokument tożsamości matki
- odpis skrócony aktu małżeństwa
- odpis skrócony aktu zgonu męża
Uwaga: wyżej wymienione odpisy aktów stanu cywilnego nie są wymagane jeśli zostały sporządzone w USC w Gdyni i dotyczą rodziców dziecka urodzonego w Gdyni.
Rejestracja dziecka jest zwolniona z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej. Osoba rejestrująca otrzymuje 1 odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.