Karta Gdynia Rodzinna

Celem wprowadzenia karty zniżkowej dla gdyńskich rodzin jest zwiększenie dostępności do kultury, imprez sportowych i rekreacji przez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg rodzinnych - zarówno w ofercie instytucji miejskich jak i partnerów prywatnych.

Karta upoważnia do zniżek na zasadach wskazanych przez partnera. Każdy partner wskazuje indywidualną ofertę zniżek dla posiadaczy Karty. Partner programu może wymagać okazania dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej w celu weryfikacji danych widniejących na Karcie.

Lista Partnerów - lista partnerów

Z karty korzystać może gdyńska Rodzina:

 • posiadająca jedno dziecko i więcej w wieku do ukończenia 18 r. ż. (w tym samotni rodzice, opiekunowie, rodziny zastępcze. Rodzice nie mieszkający ze sobą mogą pobrać kartę niezależnie na to samo dziecko. Jednej rodzinie przysługuje prawo do wpisania maksymalnie dwóch osób dorosłych - rodziców lub opiekunów na karcie)
 • zameldowana na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy
 • zamieszkująca w Gdyni i odprowadzająca podatek do miejscowego Urzędu Skarbowego właściwego dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Gdyni
5 KROKÓW DO KORZYSTANIA Z KARTY GDYNIA RODZINNA

1. Wypełnij WNIOSEK
Wniosek można znaleźć:
 • w Informacji w siedzibie Urzędu Miasta na ul. Piłsudskiego 
 • w Informacji Turystycznej na ul. 10 lutego
 • w Obserwatorium Zmian Gdynia InfoBox
 • pobrać tutaj: wniosek do pobrania
Przygotuj następujące dane:
 • imiona i nazwiska członków rodziny
 • numery pesel
 • adres zamieszkania - do korespondecji i wysyłki karty !
 • telefon kontaktowy
 • adres email
Karty są ważne przez 2 lata od dnia wydania. Po upływnie ważności karty należy złożyć nowy wniosek z adnotacją, że dotyczy przedłużenia ważności karty.
WAŻNE!!!   Załącz do wniosku konieczne dokumenty:
 • W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie o przebywaniu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu).
 • W przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gdyni do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla osób zamieszkałych na terenie miasta Gdyni (np. zaświadczenie z US lub kopię pierwszej strony deklaracji PIT)
 • W przypadku, gdy jest to wniosek elektroniczny złożony za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, dołącza się skany załączników.
 • Wnioskodawca potwierdza prawdziwość danych zawartych we wniosku i oświadczeniu własonręcznym podpisem.
 • Czas oczekiwania na wydanie karty nie powinien być dłuższy niż 30 dni. 
2. Złóż wniosek
Wypełniony wniosek wraz z koniecznymi załącznikami można złożyć w Kancelarii Ogólnej (parter, godz. 7.00 - 17.00) w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub w Kancelarii Ogólnej BIS (parter, pok. 15 - obok ksero, godz. 8.00 - 16.00) ul. 10 lutego 24 osobiście lub listownie.

3. Weryfikacja wniosku
Po złożeniu wniosek podlega weryfikacji przez Referat Ewidencji Ludności i jeśli wszystkie dane są prawidłowe i zgodne koordynator projektu zarejestruje dane w systemie i przygotuje Kartę.
Każda rodzina otrzyma jedną Kartę, na której znajdą się imiona i nazwiska, numer Karty oraz data jej ważności karty. Karta ważna jest z dokumentem tożsamości!

4. Odbierz Kartę
Kartę można odebrać osobiście lub listownie.

Osobiście:
 • Kartę odbieramy po około 30 dniach od złożenia wniosku w Urzędzie Miasta Gdyni - Stanowisko 2 - parter, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
  Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Jeśli karty nie może odebrać wnioskodawca, prosimy o dostarczenie przez osobę odbierającą upoważnienia do odbioru kart podpisanego przez wnioskodawcę.
Listownie:
 • Czekamy na kartę, która zostanie wysłana na adres podany we wniosku o ile wybrana zostanie opcja wysyłki.

5. Korzystaj z Karty!!! 
partnerów karty


UWAGA!!!
INFORMACJA DLA PARTNERÓW PROGRAMU

Zapraszamy do udziału w Programie prywatnych przedsiębiorców, szczególnie: kina, sale zabaw dla dzieci, punkty usługowe, restauracje, kawiarnie itp. Wszelkich informacji na temat uczestnictwa w Programie udziela koordynator projektu Justyna Śliwicka z Urzędu Miasta Gdyni - Biuro Prezydenta, aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój: 114,  tel.: 58 66 88 385; adres email: rodzina@gdynia.pl  
Wzór porozumienia dla Partnerów w załączniku - wzór porozumienia
Wszystkie firmy uczestniczące w Programie otrzymują specjalne oznaczenia – Tu honorujemy Kartę Gdynia Rodzinna.

Wniosek i regulamin do pobrania poniżej:
Regulamin przyznawania i wydawania karty
Wniosek - formularz
Wzór oświadczenia
Do pobrania teksty uchwały:
http://www.gdynia.pl/g2/2013_09/73159_fileot.pdf