Dotacje dla Klubów Rodzica

Miasto Gdynia oferuje klubom rodzica wsparcie finansowe. Każdy działający na terenie miasta klub rodzica, który rozpoczyna działalność, czyli posiada nazwę, stronę internetową lub stronę na portalu społecznościom, posiada harmonogram spotkań i miejsce, w którym spotkania się odbywają, posiada kontakt telefoniczny i mailowy a także lidera, może ubiegać się raz w roku o dotację w wysokości dwóch tysięcy złotych. Środki mogą być wykorzystane na projekty realizowane w ramach działalność klubu rodzica, czyli: na opłacenie wizyty gościa „specjalisty”, wynagrodzenia osoby, która zobowiązuje się poprowadzić tematyczne warsztaty, na zakup niezbędnych do działalności klubów rodzica sprzętów takich jak: zabawki edukacyjne, maty, poduszki, dywaniki, pomoce plastyczne, pomoce edukacyjne, zakup książeczek dla dzieci i rodziców, produkcję ulotek i broszur informacyjnych itp. Wszystkie zakupione przedmioty mogą być wykorzystywane tylko do działań realizowanych w ramach klubu rodzica, muszą być na trwałe opisane jako „sprzęt zakupiony ze środków Gminy Miasta Gdyni”. Na wszystkich materiałach, które powstają w ramach realizacji dotacji, musi być informacja, że jest to „projekt zrealizowany ze środków Gminy Miasta Gdyni”.
Ważną informacja jest to, że klub rodzica może złożyć wniosek jedynie we współpracy z organizacją pozarządową (ngo) lub we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Gdyni, które będą operatorem projektu zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja partnerska może być operatorem dla kilku klubów rodzica, jednak każdorazowo musi złożyć wniosek o przyznanie małego grantu i sprawozdanie z jego realizacji.