Stypendia Naukowe Prezydenta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni

Opublikowano wtorek, 2 kwietnia 2013, ostatnia aktualizacja środa, 3 kwietnia 2013 02:51:03

Przyznane zostały po raz pierwszy jesienią roku 1996, na rok akademicki 1996/1997. Wysokość stypendiów wynosiła: - w latach 1996 – 1998 - 200,- złotych miesięcznie (łącznie 1.800,- zł), - od roku 1999 r. wynosi 300,- złotych miesięcznie (łącznie 2.700,- zł) przez 9 miesięcy roku akademickiego, - od roku 2006 r. wynosi 400,- złotych miesięcznie (łącznie 3 600,- zł) przez 9 miesięcy roku akademickiego.

Zasady i tryb przyznawania Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni.

§ 1. Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Gdyni przyznawane będą tym studentom i doktorantom wszystkich uczelni w Polsce, którzy przygotowują pracę magisterską bądź doktorską na temat dziejów Gdyni.

§ 2. Stypendia Naukowe przyznaje Prezydent Miasta Gdyni, po wcześniejszym zaopiniowaniu wniosków przez Radę Programową do spraw Badania Dziejów Gdyni i Twórczości Literackiej związanej z Gdynią przy Prezydencie Miasta Gdyni.

§ 3. O stypendia naukowe mogą ubiegać się studenci piątego (ostatniego) roku studiów oraz doktoranci po otwarciu przewodu doktorskiego.

§ 4. Stypendia naukowe przyznawane są na jeden rok akademicki. Doktoranci mogą otrzymywać stypendia przez dwa lata.

§ 5. 1. Ustala się trzy Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Gdyni: dwa dla studentów i jedno dla doktoranta.
2. Kwota stypendium będzie ustalana corocznie i wypłacana, co miesiąc w siedzibach uczelni.
3. Wysokość stypendium naukowego, począwszy od roku akademickiego 1999/2000, wynosi 300,- zł (trzysta złotych) miesięcznie.

§ 6. Wnioski o stypendia naukowe sporządzane będą według wzorów, stanowiących załączniki do niniejszych Zasad.

§ 7. Do wniosku, zawierającego opinię władz uczelni, powinny być dołączone: konspekt pracy magisterskiej (doktorskiej) i opinia promotora pracy magisterskiej (doktorskiej) oraz, w przypadku doktoranta, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

§ 8. Wnioski o stypendia naukowe, wraz z załącznikami, należy składać do 20 października każdego roku w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni.

§ 9. Stypendyści zobowiązani są do przekazania po jednym egzemplarzu pracy magisterskiej (doktorskiej) do zbiorów biblioteki Muzeum Miasta Gdyni oraz Biblioteki Urzędu Miasta Gdyni.

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się