Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów

Opublikowano czwartek, 11 kwietnia 2013, ostatnia aktualizacja czwartek, 26 września 2013 15:32:39

Zasady ubiegania się o stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także za osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Urząd Miasta Gdyni - Wydział Edukacji

ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, pokój nr 602
Tel. 58-66-88-466, 58-66-88-458, fax 058 668 84 52
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
w godzinach:  8.00 - 16.00

Adres do korespondencji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 

Wymagane dokumenty:
1) wniosek napisany samodzielnie lub przez uprawnione do tego osoby/organy,

2) oryginał zaświadczenia ze szkoły/uczelni o średniej ocen z ostatniego roku nauki (bądź lat),

3) oryginał zaświadczenia z uczelni na jakim wydziale i roku student studiuje (w przypadku studiów równoległych tak samo oryginały zaświadczeń z innych uczelni),

4) kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w roku szkolnym/akademickim 2010/11 (dyplomy, zaświadczenia itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę/uczelnię lub po okazaniu oryginałów przez pracownika Wydziału Edukacji.

Uczniowie klas pierwszych oraz studenci pierwszego roku dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia, z zastrzeżeniem, że nie można legitymować się kolejny raz osiągnięciami, za które stypendium było już przyznane. 

Sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o stypendia mogą składać:
1. sami zainteresowani,
2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
3. dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły,
4. władze uczelni, organizacje samorządowe i społeczne.

Jeden uczeń może składać wniosek tylko na jeden z trzech rodzajów stypendiów, tj.
- stypendium naukowe,
- stypendium sportowe,
- stypendium artystyczne.

O stypendium mogą się ubiegać:
1. uczniowie - stali mieszkańcy Gdyni - szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, uczniowie szkół - pochodzenia polskiego ze Wschodu;
2. studenci - stali mieszkańcy Gdyni -kształcący się w szkołach wyższych i studenci pochodzenia polskiego zamieszkujący tereny byłego Związku Radzieckiego i kształtujacy się w szkołach oraz uczelniach Trójmiasta.

Stypendia przyznawane są uczniom:
1. laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych, ogólnopolskich i międzynarodowych-osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
2. uczniom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego-osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
3. uczniom uzyskującym wysokie wyniki w nauce lub legitymującym się osiągnieciami z wybranej dziedziny i ujawniającym szczególne uzdolnienia bądź aktywnie działającym na rzecz lokalnego środowiska rówieśniczego.

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce przysługują przede wszyskiem:
1. Za osiągnięcia sportowe:
     a) członkom Kadry Narodowej Seniorów lub Juniorów w danej dziedzinie sportu,osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
     b) zwycięzcom turniejów sportowych międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce
2. Za osiągnięcia artystyczne:
     a) laureatom konkursów i przeglądów o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim, osiągającym dobre wyniki w nauce.

Stypendia przyznawane są studentom:
1. osiągającym wysokie wyniki w nauce (w tym wyniki osiągane przez młodzież ze Wschodu podczas nauki w krajach rodzinnych);
2. legitymującym się udziałem w programach popularyzatorskich i naukowych lub zdobywającym dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych;
3. uczestnikom konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych;
4. aktywnie działającym w kołach naukowych, stowarzyszeniach i organizacjach samokształceniowych.

Uczniowie klas pierwszych i studenci I-go roku dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia.

Stypendium ma charakter uznaniowy, Komisja Stypendialna kończy pracę protokołem, w którym zostają wymienieni stypendyści.
O przyznaniu stypendium, a także o dalszych procedurach informowani są wyłącznie stypendyści (telefonicznie bądź listownie).

Czas załatwienia sprawy:
Komplet dokumentów, tj. wnioski wraz z załącznikami spięte zszywaczem (prosimy nie bindować dokumentów) należy składać w Wydziale Edukacji w nieprzekraczalnych terminie do 5 października - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci. Uwaga! Wnioski złożone, lub które wpłyną do Kancelarii lub Wydziału po terminach określonych wyżej będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie bedą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

Inne informacje:
Liczba przyznawanych stypendiów na rok szkolny/akademicki (10 miesięcy):
1. 10 równych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, - w wysokości 150 zł/m-c
2. 10 równych stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych, w wysokości 200 zł/m-c
3. 20 równych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości 250 zł/m-c
4. 20 równych stypendiów dla studentów szkół wyższych, w wysokości 300 zł/m-c
5. 5 równych stypendiów dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu, w wysokości 350 zł/m-c
6. 20 równych stypendiów dla uczniów wszystkich typów szkół - 250 zł/msc.

Tryb odwoławczy:
Nie ma trybu odwoławczego ponieważ decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2001r.w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów ; zm. Uchwałą Nr VI/125/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.03.2003r., zm. Uchwałą Nr XLIII/1015/06 Rady Miasta Gdyni z dn. 21.06.06r., zm. Uchwałą Nr XV/359/07 Rady Miasta Gdyni z dn. 19.12.2007r.  

Wniosek o przyznanie Stypendium Miasta gdyni

Zasady przyznawania Stypendiów Miasta Gdyni

Komentarze

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany.

Zaloguj się