Karta Gdynia Rodzinna Plus

Karta Gdynia Rodzinna PLUS

UWAGA!

Gdyńskie rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą bezpłatnie podróżować komunikacją miejską wszystkimi liniami w granicach Gdyni. Do bezpłatnych przejazdów uprawnia Karta Mieszkańca z zapisanym uprawnieniem.

Od dnia 1 października 2021 r.  zmiana w uprawnieniach Gdynia Rodzinna Plus.

Gdyńskie rodziny z co najmniej trojgiem dzieci od dnia 1 października 2021 r. będą posiadały uprawnienie do przejazdów z ulgą 100% komunikacją miejską wszystkimi liniami w granicach Gdyni.

Od dnia 1 lipca 2021 r. uprawnienie Gdynia Rodzinna Plus dla rodzin 3+ będzie zapisywane wyłącznie na Kartach Mieszkańca w ramach Programu Moje Miasto Gdynia w Biurze Obsługi Klienta Nr 1 Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Kilińskiego 16, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:30 do 17:00). Będzie ono ważne na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Obecnie funkcjonujące uprawnienie (tj. do przejazdów liniami zwykłymi w granicach Gdyni) zapisywane na kartach Gdynia Rodzinna Plus zachowuje swoją ważność do dnia 30 września 2021 r.

Z dniem 1 października 2021 r. stracą swoją ważność obecnie funkcjonujące Karty Gdynia Rodzinna Plus.

Uwaga:

 • W celu zapisania uprawnienia niezbędne jest posiadanie Karty Mieszkańca. Wniosek o wydanie Karty Mieszkańca dostępny jest w Gdynia Infobox, ul. Świętojańska 30 lub na stronie karta.um.gdynia.pl

Wyciąg z Regulaminu zapisywania uprawnień Gdynia Rodzinna Plus na Karcie Mieszkańca.

 1. Na Kartach Mieszkańca osób należących do rodziny 3+ zapisywane są uprawnienia do przejazdów z ulgą 100% wszystkimi liniami w granicach Gdyni.
 2. Rodzina 3+ to rodzina, w której rodzice/przysposabiający/rodzice zastępczy/opiekunowie prawni lub małżonek rodzica/przysposabiającego/rodzica zastępczego/opiekuna prawnego mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci własnych/przysposobionych/objętych prawną opieką spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • wiek do 18 lat,
 • wiek powyżej 18 lat jednak nie przekraczający 24 lat w przypadku kontynuowania nauki przez te dzieci na podstawie ważnej legitymacji,
 • wiek do 24 lat w przypadku posiadania ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 1. Uprawnienie zapisuje się na Kartach Mieszkańca rodziców/przysposabiających zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica lub rodzic (rodzice) zastępczy lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka jest w stanie udokumentować posiadanie co najmniej trojga dzieci własnych, przysposobionych, objętych pieczą zastępczą lub inną formą opieki prawnej spełniających warunki wskazane w ust. 2 na okres roku od 01 października roku, w którym wniosek został złożony do 30 września roku następnego.
 2. Potwierdzeniem dodania tego uprawnienia jest dołączony do Karty Mieszkańca wydruk z terminala z nadrukowanym numerem Karty oraz datą ważności i rodzajem przysługującego uprawnienia.
 3. Funkcja nośnika biletów ZKM w Gdyni oraz uprawnienie do przejazdów z ulgą 100% nie mogą być ze sobą łączone w ramach jednej Karty Mieszkańca.
 4. W przypadku, gdy pasażerowi przysługuje uprawnienie do przejazdów z ulgą 100% z więcej niż jednego tytułu, pasażer decyduje, z którego uprawnienia zamierza korzystać. Tylko wskazane przez pasażera uprawnienie zostanie zapisane na Karcie Mieszkańca.
 5. Prawo do odbioru kart z zapisanymi uprawnieniami dla siebie i członków rodziny  przysługuje jednemu z rodziców po wypełnieniu i złożeniu do Biura Obsługi Klienta ZKM w Gdyni, ul. Kilińskiego 16, następujących dokumentów:
 • wypełniony wniosek o wydanie uprawnienia Gdynia Rodzinna Plus,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania uprawnienia,
 • Karta/Karty Mieszkańca,
 • dokument tożsamości – do wglądu,
 • akty urodzenia dzieci lub dokument urzędowy potwierdzający przysposobienie lub objęcie inną formą opieki prawnej - do wglądu,
 • ważne legitymacje szkolne lub studenckie dzieci w wieku od 18 do 24 lat – do wglądu,
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy dodatkowo okazać ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej należy przedstawić postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
 1. Aby przedłużyć uprawnienie do przejazdów z ulgą 100% należy:
 • wypełnić wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia Gdynia Rodzinna Plus,
 • dostarczyć Kartę/Karty Mieszkańca do Biura Obsługi Klienta ZKM w Gdyni, ul. Kilińskiego 16,
 • okazać ważne legitymacje szkolne dzieci w wieku od 18 do 24 lat.
 1. Przedłużenie ważności uprawnienia Gdynia Rodzinna Plus możliwe jest nie wcześniej niż na 3 miesiące przed końcem ważności uprawnienia, tj. od dnia 01 lipca każdego roku.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3740/21/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.06.2021 r.

https://zkmgdynia.pl/gdynia-rodzinna-plus