Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

W przypadku dziecka urodzonego / objętego opieką faktyczną albo prawną / przysposobionego po dniu 2012-12-31 jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł.