Zgłoszenie narodzin dziecka

W USC w Gdyni rejestruje się dziecko, jeśli urodziło się ono na terenie Gdyni w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Po tym terminie kierownik USC sporządza akt urodzenia "z urzędu" oraz nadaje dziecku imię "z urzędu". 

Aby zarejestrować dziecko, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (parter, pok. 18). Sprawa załatwiana jest bezpłatnie.

Od 1 czerwca 2018 r. istnieje możliwość zarejestrowania dziecka online na stronie www.obywatel.gov.pl
 
Wymagane dokumenty:
- dokumenty tożsamości rodziców:
- matki,
- ojca,
- pełnomocnika

Jeżeli w rejestrze stanu cywilnego brak jest aktów stanu cywilnego rodziców dziecka, będących podstawą do sporządzenia aktu urodzenia dziecka, to rejestracja nastąpi po przeniesieniu tych aktów do rejestru stanu cywilnego (do 10 dni roboczych) przez urząd stanu cywilnego przechowujący księgę.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Jeżeli akt urodzenia matki (matka jest panną) lub akt małżeństwa rodziców dziecka znajduje się w rejestrze stanu cywilnego, to niezwłocznie następuje
- sporządzenie protokołu urodzenia dziecka,
- sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
- wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia,
- nadanie Nr PESEL i wydanie zaświadczenia,
- zameldowanie dziecka.
W sytuacji gdy brak jest aktów w rejestrze stanu cywilnego to tut. USC występuje o migrację tych aktów do właściwych urzędów stanu cywilnego i dopiero, gdy akty te zostaną przeniesione do rejestru stanu cywilnego możliwe jest sporządzenie protokołu, aktu urodzenia, wydanie odpisu, nadanie numeru PESEL i wydanie zaświadczenia.
 
Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.
Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
 
Więcej informacji na stronie:
https://www.gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,56/rejestracja-urodzen,485806