Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

Zgodnie z art. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych:
1. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka;
3) osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18. roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
4) Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia

Kryterium dochodowe:
1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł.
2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00zł.
3. W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego ma zastosowanie mechanizm "złotówka za złotówkę" zgodnie z art. 5 ust. 3-3c ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość świadczeń w okresie zasiłkowym 2016/2017:
1) zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia - 95,00zł
2) zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124,00zł
3) zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135,00zł
4) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193,00zł, ale nie więcej jednak niż 386,00zł na wszystkie dzieci
5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
6) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5. roku życia - 90,00zł
7) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110,00zł
8) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - 113,00zł
9) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - 69,00zł
10) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00zł
11) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00zł
12) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00zł